Journal archive for Google Scholar Robot!

Social science Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعیVolume 1, Number 1 (2015-3)


سی و دومین دوره جایزه کتاب سال
سی و دومین دوره جایزه کتاب سال
| [PDF-FA] | [XML] |

منظومه ای جامعه شناختی از شهر و مطالعات فرهنگ شهری
منظومه ای جامعه شناختی از شهر و مطالعات فرهنگ شهری
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مدیریت یکپارچه و غلبه برنامه ریزی شهری بر مدیریت شهری
چالش های مدیریت یکپارچه و غلبه برنامه ریزی شهری بر مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شمایل شناسی سینما در یک کتاب پژوهشی
شمایل شناسی سینما در یک کتاب پژوهشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب شکاف جهانی
گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب شکاف جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصرف رهایی بخش
مصرف رهایی بخش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی عاملیت در نظریه های شهرنشینی
بازیابی عاملیت در نظریه های شهرنشینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوبی برای درک علل منازعات قومی
چارچوبی برای درک علل منازعات قومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امنیت هویت: ارتقای تحلیل هویت از سطح خرد به سطح کلان
امنیت هویت: ارتقای تحلیل هویت از سطح خرد به سطح کلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جوانی، نگاهی تازه به مفهومی دیرپا
جوانی، نگاهی تازه به مفهومی دیرپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزگار زنان در جامعه غرب
روزگار زنان در جامعه غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت فرهنگ بر تارک اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره
صنعت فرهنگ بر تارک اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیرآمدگان در جست و جوی نظریه بومی توسعه
دیرآمدگان در جست و جوی نظریه بومی توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی آرایه های فضایی، سازمان اجتماعی و آگاهی سیاسی در تجربه شهری
واکاوی آرایه های فضایی، سازمان اجتماعی و آگاهی سیاسی در تجربه شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روان شناسی شهری؛ رویکردی میان رشته ای به شهرنشینی
روان شناسی شهری؛ رویکردی میان رشته ای به شهرنشینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک زندگی در گذار تغییر
سبک زندگی در گذار تغییر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهم پدیده های اجتماعی به کمک تحلیل نظری و تطبیقی
فهم پدیده های اجتماعی به کمک تحلیل نظری و تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قرائتی جدید از جهان اجتماعی
قرائتی جدید از جهان اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مشرب های فکری سخن کاوی در متن اجتماعی
مشرب های فکری سخن کاوی در متن اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Function and Structure of the Book of Principles of Sociology, The nature and quality of The book of Principles of Sociology in Iran
چیستی و چرایی کتاب های مبانی جامعه شناسی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تو در توی جعبه های نظری پارسونز
تو در توی جعبه های نظری پارسونز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار نظریه جامعه شناختی ایران؛ دفاع از جامعه ایرانی
ساختار نظریه جامعه شناختی ایران؛ دفاع از جامعه ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی
بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lack of Criticism in Translation Market and Production of Social Sciences Books
فقدان جریان نقد در بازار ترجمه و تولید کتاب علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چیستی ماهیت ترجمه در فضای فرهنگی معاصر
چیستی ماهیت ترجمه در فضای فرهنگی معاصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The links between scientific thinking & criticism thought
پیوندهای تفکر علمی با اندیشه نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات شهری در حلقه نقد
مطالعات شهری در حلقه نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه ایرانی در مدرنیته ایرانی
جامعه ایرانی در مدرنیته ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های نشر کتاب های تخصصی علوم انسانی در ایران
چالش های نشر کتاب های تخصصی علوم انسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ نقد و اعتلای کیفی کتاب در ایران
فرهنگ نقد و اعتلای کیفی کتاب در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles