Journal archive for Google Scholar Robot!

Social science Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعیVolume 4, Number 15 (2018-3)


علوم اجتماعی در کتاب سال
علوم اجتماعی در کتاب سال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌پژوهی مردم‌شناختی: مردم‌شناسی فرهنگی
کتاب‌پژوهی مردم‌شناختی: مردم‌شناسی فرهنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران
ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوبی برای مطالعه و سنجش شبکه‌های علمی
چارچوبی برای مطالعه و سنجش شبکه‌های علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه کتب انسان‌شناسی
جایگاه کتب انسان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مردم‌شناسی درگذار
مردم‌شناسی درگذار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خدمت به فرهنگ ایرانیان
خدمت به فرهنگ ایرانیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نئولیبرالیسم درکوران تاریخ
نئولیبرالیسم درکوران تاریخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پرسش‌هایی از مارکس
پرسش‌هایی از مارکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زنان باید خودشان برای تغییر وضعیت‌شان عمل کنند
زنان باید خودشان برای تغییر وضعیت‌شان عمل کنند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت در جامعه
دولت در جامعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی و وصال علم؛ تمنایی وامانده در کشاکش آرا
جامعه‌شناسی و وصال علم؛ تمنایی وامانده در کشاکش آرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آب و جامعه ایران،مطالعۀ موردی روستای فورگ
آب و جامعه ایران،مطالعۀ موردی روستای فورگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جادو، علم و دین
جادو، علم و دین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد کیفی به تحلیل و تفسیر آمیخته
رویکرد کیفی به تحلیل و تفسیر آمیخته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنگ چهرۀ زنانه ندارد
جنگ چهرۀ زنانه ندارد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی اقتصادی حوزه‌ای نوظهور در ایران
جامعه‌شناسی اقتصادی حوزه‌ای نوظهور در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟
آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی بدن ایرانیان
جامعه‌شناسی بدن ایرانیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند ساخت‌یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول
فرآیند ساخت‌یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنگ و شیشه
سنگ و شیشه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‌شناسی تشیع
کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‌شناسی تشیع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی تأثیرات فضای سایبر بر ادبیات نوشتاری زبان معیار
آسیب‌شناسی تأثیرات فضای سایبر بر ادبیات نوشتاری زبان معیار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفت‌وگو با استاد جواد صفی‌نژاد پدر علم قنات در ایران
گفت‌وگو با استاد جواد صفی‌نژاد پدر علم قنات در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مردم‌شناسی زمانه
مردم‌شناسی زمانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2017-9)


جامعه شناسی و الهیات: پیوند و تعارض
جامعه شناسی و الهیات: پیوند و تعارض
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظارت و جامعه در عصر تکنولوژی برتر
نظارت و جامعه در عصر تکنولوژی برتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی هنر؛ نظریه و عمل
جامعه‌شناسی هنر؛ نظریه و عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر پژوهش روش های آمیخته
درآمدی بر پژوهش روش های آمیخته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تورق تاریخ زنان فراموش‌شده خاورمیانه
تورق تاریخ زنان فراموش‌شده خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی برای راهنمایی پژوهشگران
کتابی برای راهنمایی پژوهشگران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی کار در مدرنیته بازاندیشانه
جامعه‌شناسی کار در مدرنیته بازاندیشانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی نظریه‌پردازی
مبانی نظریه‌پردازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهان‌بینی ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران
جهان‌بینی ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کندوکاوی درباره جامعه‌شناسی سالمندی
کندوکاوی درباره جامعه‌شناسی سالمندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روایت‌شناسی یا تحلیل گفتمان
روایت‌شناسی یا تحلیل گفتمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مناسبات فلسفه و علوم اجتماعی در فلسفه اسلامی و غرب امکانات و محدودیت‌ها
مناسبات فلسفه و علوم اجتماعی در فلسفه اسلامی و غرب امکانات و محدودیت‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نراقی، از عمل‌گرایی تا تحلیل اجتماعی ـ سیاسی
نراقی، از عمل‌گرایی تا تحلیل اجتماعی ـ سیاسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست نقد و بررسی کتاب شرایط امکان علوم اجتماعی
نشست نقد و بررسی کتاب شرایط امکان علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی عدم گرایش به کتاب و کتاب‌خوانی در ایران
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی عدم گرایش به کتاب و کتاب‌خوانی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی کتاب‌خوانی
جامعه‌شناسی کتاب‌خوانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2017-8)


کتاب پژوهی جامعه شناختی: گذرگاه باریک علم و معرفت
کتاب پژوهی جامعه شناختی: گذرگاه باریک علم و معرفت
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد درباره کتاب صدایی که شنیده نشد این پژوهش پروژه نظام شاه نبود
میزگرد درباره کتاب صدایی که شنیده نشد این پژوهش پروژه نظام شاه نبود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چیستی جامعه شناسی علم یا معرفت
چیستی جامعه شناسی علم یا معرفت
| [PDF-FA] | [XML] |

فراسوی جامعه شناسی معرفتی
فراسوی جامعه شناسی معرفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

آثار جامعه‌شناسی معرفت در زبان فارسی:ادبیاتی نه چندان فقیر
آثار جامعه‌شناسی معرفت در زبان فارسی:ادبیاتی نه چندان فقیر
| [PDF-FA] | [XML] |

مد و مدرنیته
مد و مدرنیته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میدان های اعتراض در جنبش زنان هند
میدان های اعتراض در جنبش زنان هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترس در جامعه معاصر
ترس در جامعه معاصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانش و آموزش مفاهیم نظریه های جامعه شناسی
دانش و آموزش مفاهیم نظریه های جامعه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذر از سرمایه داری، چگونه،چه وقت؟
گذر از سرمایه داری، چگونه،چه وقت؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قصدیت جمعی: دانشنامه فلسفه استنفورد
قصدیت جمعی: دانشنامه فلسفه استنفورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری انتقادی بر کتاب انسان شناسی زبانشناختی
مروری انتقادی بر کتاب انسان شناسی زبانشناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بحران در خرد انسانی
بحران در خرد انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زنان درزندان
زنان درزندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنبه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ مردم ایران
جنبه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ مردم ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هژمونی فرهنگ بر جغرافیا
هژمونی فرهنگ بر جغرافیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه داری و دموکراسی
سرمایه داری و دموکراسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تابوشکنی در میانه محدودیت ها
تابوشکنی در میانه محدودیت ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنسیت، جامعه و جامعه شناسی
جنسیت، جامعه و جامعه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایران و دو جنبش در نیم قرن
ایران و دو جنبش در نیم قرن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در دالان نیمه تاریک گیر افتادیم
در دالان نیمه تاریک گیر افتادیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر/ دو نگاه به ادبیات جامعه شناسی معرفت
سخن سردبیر/ دو نگاه به ادبیات جامعه شناسی معرفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2017-3)


علوم اجتماعی در کتاب سال
علوم اجتماعی در کتاب سال
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب پژوهی جامعه‌شناختی: سیاحت غرب
کتاب پژوهی جامعه‌شناختی: سیاحت غرب
| [PDF-FA] | [XML] |

وهابیت؛ تسخیر شیوه زیست اسلامی در قرن 21
وهابیت؛ تسخیر شیوه زیست اسلامی در قرن 21
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درک نابرابری اجتماعی
درک نابرابری اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد نظریه فرهنگ انبوه (توده وار)
نقد نظریه فرهنگ انبوه (توده وار)
| [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت نشر کتاب‌های منتشرشده دانشگاهی در زمینه جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی در ایران
وضعیت نشر کتاب‌های منتشرشده دانشگاهی در زمینه جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

گستره علم جمعیت‌شناسی و نیاز پژوهندگان
گستره علم جمعیت‌شناسی و نیاز پژوهندگان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی آثار منتشر شده در حوزه جمعیت‌شناسی
ارزیابی آثار منتشر شده در حوزه جمعیت‌شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه جمعیت‌شناسی در ایران
جایگاه جمعیت‌شناسی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب و نظریه اجتماعی (دفتر اول)
انقلاب و نظریه اجتماعی (دفتر اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌های پرارجاع روش پژوهش در علوم اجتماعی
کتاب‌های پرارجاع روش پژوهش در علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت ـ ملت‌سازی و هویت‌های آذربایجان
دولت ـ ملت‌سازی و هویت‌های آذربایجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ عامه، توده‌وارگی یا لذت از دیدگاه مطالعات فرهنگی
فرهنگ عامه، توده‌وارگی یا لذت از دیدگاه مطالعات فرهنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنکاش در واقعیات
کنکاش در واقعیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالشی در ادراکات بدیهی
چالشی در ادراکات بدیهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فتح الله گولن؛ روشنفکر یا کودتاچی؟
فتح الله گولن؛ روشنفکر یا کودتاچی؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات گردشگری؛ تعامل علوم انسانی و گردشگری
مطالعات گردشگری؛ تعامل علوم انسانی و گردشگری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآمده از دغدغه‌های اجتماعی
برآمده از دغدغه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب درسی دانشگاهی مبانی جامعه‌شناسی
کتاب درسی دانشگاهی مبانی جامعه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علیه افسردگی ملی
علیه افسردگی ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی و قدرت در ایران
برنامه ریزی و قدرت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استیفای حقوق زنان جنبش‌های اجتماعی زنان در مصر
استیفای حقوق زنان جنبش‌های اجتماعی زنان در مصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معجزه نوشتن
معجزه نوشتن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهاجران سیاسی به روایت اسناد محرمانه
مهاجران سیاسی به روایت اسناد محرمانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هابرماس؛ دموکراتیک‌سازی و تجدد
هابرماس؛ دموکراتیک‌سازی و تجدد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غرب چگونه غرب شد؟
غرب چگونه غرب شد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌سازی در بازار کتاب جمعیت‌شناسی ریشه دوانده است
کتاب‌سازی در بازار کتاب جمعیت‌شناسی ریشه دوانده است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر/ دانش جمعیت‌شناسی و محتوای کتاب‌های علمی
سخن سردبیر/ دانش جمعیت‌شناسی و محتوای کتاب‌های علمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2016-4)


کتاب پژوهی فرهنگی: پرسه در بازار مکاره فرنگی
کتاب پژوهی فرهنگی: پرسه در بازار مکاره فرنگی
| [PDF-FA] | [XML] |

ده کتاب برتر جامعه شناسی قرن بیستم
ده کتاب برتر جامعه شناسی قرن بیستم
| [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت های مدنی
سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت های مدنی
| [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه اجتماعی در دانشگاه های ایران نیازمند مدل بومی است
سرمایه اجتماعی در دانشگاه های ایران نیازمند مدل بومی است
| [PDF-FA] | [XML] |

آثار روزآمد سرمایه اجتماعی در بازار کتاب ایران
آثار روزآمد سرمایه اجتماعی در بازار کتاب ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اعتماد اجتماعی و جامعه مخاطره آمیز
اعتماد اجتماعی و جامعه مخاطره آمیز
| [PDF-FA] | [XML] |

جای خالی پژوهش های کیفی
جای خالی پژوهش های کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دام های اجتماعی و مساله اعتماد
دام های اجتماعی و مساله اعتماد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای بوردیو در طرح مسائل جامعه شناسی
راهبردهای بوردیو در طرح مسائل جامعه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت های پدر سالار توسعه اقتصادی و دموکراسی
دولت های پدر سالار توسعه اقتصادی و دموکراسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد اندیشه فوکو
بررسی و نقد اندیشه فوکو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پرس و جو درباره شیوه های هستی
پرس و جو درباره شیوه های هستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علوم اجتماعی نیندیشیدنی؛ محدودیت های پارادایم های قرن نوزدهمی
علوم اجتماعی نیندیشیدنی؛ محدودیت های پارادایم های قرن نوزدهمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در آمدی بر نظریه انتقادی
در آمدی بر نظریه انتقادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرخش های امر دینی در جامعه ایرانی
چرخش های امر دینی در جامعه ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب شناسی مردم شناسی
کتاب شناسی مردم شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای گراندد تئوری در پژوهش علوم اجتماعی
راهنمای گراندد تئوری در پژوهش علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه اجتماعی در ایران
سرمایه اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد ادبی و مطالعات فرهنگی/ قرائتی نقادانه از آگهی های تجاری
نقد ادبی و مطالعات فرهنگی/ قرائتی نقادانه از آگهی های تجاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پرونده ای جامعه شناختی در بررسی نقش زنان در رمان بعد از انقلاب
پرونده ای جامعه شناختی در بررسی نقش زنان در رمان بعد از انقلاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امرروزمره در جامعه جنگ زده و پسا انقلابی
امرروزمره در جامعه جنگ زده و پسا انقلابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هویت ایرانی در گستره تاریخ اجتماعی ایران
هویت ایرانی در گستره تاریخ اجتماعی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب آثار ترجمه بازار امروز نه اندیشمندانه است و نه مسئولانه
انتخاب آثار ترجمه بازار امروز نه اندیشمندانه است و نه مسئولانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر/ درجستجوی نسبت بین کتاب خوانی و سرمایه اجتماعی
سخن سردبیر/ درجستجوی نسبت بین کتاب خوانی و سرمایه اجتماعی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2016-11)


شایسته خواندن کتاب‌پژوهی جامعه‌شناختی در غرب/ روشنک فرهودی
شایسته خواندن کتاب‌پژوهی جامعه‌شناختی در غرب/ روشنک فرهودی
| [PDF-FA] | [XML] |

خصومت قومی: بازار کار شکاف‌دار ادنابوناریچ انجمن جامعه‌شناسی آمریکا/ دکتر پرویز اجلالی
خصومت قومی: بازار کار شکاف‌دار ادنابوناریچ انجمن جامعه‌شناسی آمریکا/ دکتر پرویز اجلالی
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی جامعه‌شناختی به کتاب کودک « کودک و هژمونی پدرسالارانه»/ رقیه نوروزی
نگاهی جامعه‌شناختی به کتاب کودک « کودک و هژمونی پدرسالارانه»/ رقیه نوروزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممیزی و بازار سیاه کتاب / محمد صالح نسب/ علی موذنی
ممیزی و بازار سیاه کتاب / محمد صالح نسب/ علی موذنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میراث فکری بوردیو در جامعه‌شناسی ایران / دکتر محمد علی زکی
میراث فکری بوردیو در جامعه‌شناسی ایران / دکتر محمد علی زکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرخ و فلک داده و نظریه/ ابراهیم حبیبی‌مجنده
چرخ و فلک داده و نظریه/ ابراهیم حبیبی‌مجنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قانون‌گرایی و دموکراسی مشورتی/ حوریه حقیقی‌نیا
قانون‌گرایی و دموکراسی مشورتی/ حوریه حقیقی‌نیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شهرخلاق نیاز جوامع امروزی و در حال گذار/ سعیده محمدی
شهرخلاق نیاز جوامع امروزی و در حال گذار/ سعیده محمدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی از چه معظلی رنج می‌برد؟/ مهدخت قربانی
بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی از چه معظلی رنج می‌برد؟/ مهدخت قربانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علوم انسانی گستره شناخت‌ها/ نیما اکبری
علوم انسانی گستره شناخت‌ها/ نیما اکبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اجتماعی در فضای کنش/ زهرا حسن‌استاد‌علی
تحلیل اجتماعی در فضای کنش/ زهرا حسن‌استاد‌علی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زبان و مهاجرت: پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به آمریکا/ علی حاتمی
زبان و مهاجرت: پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به آمریکا/ علی حاتمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درس گفتارهای استاد غلامحسین صدیقی / دکتر امید علی‌احمدی
درس گفتارهای استاد غلامحسین صدیقی / دکتر امید علی‌احمدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد کتاب مشکله هویت ایرانیان امروز / دکتر بیژن زارع
بررسی و نقد کتاب مشکله هویت ایرانیان امروز / دکتر بیژن زارع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌سازی مردانه برای نقش‌های زنانه/ دکتر عباس اسدی
کتاب‌سازی مردانه برای نقش‌های زنانه/ دکتر عباس اسدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد کتاب ما چگونه ما شدیم؟ / دکتر اسماعیل قدیمی
بررسی و نقد کتاب ما چگونه ما شدیم؟ / دکتر اسماعیل قدیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان اصلی رشته جامعه‌شناسی؛ اقتداری که همچنان برقراراست/ نسرین پورهمرنگ
جریان اصلی رشته جامعه‌شناسی؛ اقتداری که همچنان برقراراست/ نسرین پورهمرنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراز و نشیب تالیف آثار تخصصی انسان‌شناسی/دکتر جلال الدین رفیع‌فر/ عاطفه نامداری
فراز و نشیب تالیف آثار تخصصی انسان‌شناسی/دکتر جلال الدین رفیع‌فر/ عاطفه نامداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست نشرزیرزمینی و مسئولیت اجتماعی ما / دکتر امید علی‌احمدی
سخن نخست نشرزیرزمینی و مسئولیت اجتماعی ما / دکتر امید علی‌احمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2016-8)


سی و سومین دوره جایزه کتاب سال
سی و سومین دوره جایزه کتاب سال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علوم اجتماعی در متون لاتین
علوم اجتماعی در متون لاتین
| [PDF-FA] | [XML] |

Readout the Women’s Social Demands in the Books of the Authors at the Age of Qajar Dynasty
بازخوانی تغییر مطالبات اجتماعی زنان در کتاب های نویسندگان عصر قاجار
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital versus Social Theory
سرمایه اجتماعی در هزاره سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Public Space and City
فضای عمومی و شهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

From Marx to Piketty: Capital at the Apex of Capital
از مارکس تا پیکتی: سرمایه بر تارک سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Issues of Language from the Angle of Sociology
مسائل اجتماعی زبان از زاویه جامعه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Discourse Analysis Approach
رویکرد انتقادی تحلیل گفتمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnicity and Ethnocentrism in Iran
قومیت و قوم گرایی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Nature of Social Science
واکاوی سرشت علم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seventeen Contradictions and the End of Capitalism
هفده تضاد و پایان سرمایه داری
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modernity from Narration to Problematic Discovery of Normative Political Theory
مدرنیته ازروایت تا کشف پروبلماتیک نظریه سیاسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital versus Social Isolation
سرمایه اجتماعی در برابر انزوای اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Border between Lofty Culture and Prevailing Culture
مرزمیان فرهنگ فاخر و فرهنگ رایج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

C. Wright Mills ‘ Thinking and Iranian Sociology
اندیشه ورزی سی رایت میلز و جامعه شناسی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leisure time and Social Phenomena
فراغت و پدیده های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study and Criticism of the Book: Methodology of New Theories in the Policy of Positivism and Post-Positivism
پارادایم های روش شناسی در مطالعات نظری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Pathological Study of Human and Social Sciences in Iran
آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction and Criticism of the Book: We as the Iranians: Historical and Social Cultivation of Iranian Temperaments
زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Sciences in Iran is being faithful to a dead body
علوم اجتماعی در ایران بقا بر میت است
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The text and margin of the translation of sociology classic books
متن و حاشیه ترجمه کتاب های کلاسیک جامعه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Text criticism, critical thinking and evolution of other models of ideas
نقد متن:تفکر خلاق و تکوین الگوهای دگرواره اندیشه
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Recovery of Cultural Capital / Electronic Publishing
سخن سردبیر بازیابی سرمایه فرهنگی / نشر الکترونیک
| [PDF-FA] | [XML] |

Content
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity page of Social Science Quarterly Book Review
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2016-6)


Theory and Method for Social Change
نظریه و روش برای تغییر اجتماعی
| [PDF-FA] | [XML] |

InterCultural Communication –A Contexual Aprroach
ارتباطات میان فرهنگی-رویکرد زمینه ای
| [PDF-FA] | [XML] |

Criticism and Study of the Book: How Nice We are !
نقد و بررسی کتاب چقدر خوبیم ما
| [PDF-FA] | [XML] |

The criticism of the book : Sociology of Health, Wealth and Justice
نقد کتاب جامعه شناسی سلامت،ثروت و عدالت
| [PDF-FA] | [XML] |

Criticism of the book of Cultural Iran : Opportunities and Challenges of Iran in Tataristan
نقد کتاب ایران فرهنگی، فرصت ها و چالش های ایران در تاتارستان
| [PDF-FA] | [XML] |

A glance at the situation of printing and publication of social science books
هزار باده ناخورده در رگ تاک است هنوز
| [PDF-FA] | [XML] |

Structural Marxism ,a Narration of New Marxism
مارکسیسم ساختارگرا روایتی از نو مارکس گرایی
| [PDF-FA] | [XML] |

Islam, the Enlightening Torch in the Europe
اسلام، مشعل روشنگری در اروپا
| [PDF-FA] | [XML] |

A view towards the pain of others
نظر به درد دیگران
| [PDF-FA] | [XML] |

The idea of development under the magnifier of argument and reconsideration
تفکر توسعه زیر ذره بین استدلال و بازاندیشی
| [PDF-FA] | [XML] |

A valuable report of the women participation in nationalistic movements the third world
گزارشی ارزشمند از مشارکت زنان در جنبش های ملی گرایانه جهان سوم
| [PDF-FA] | [XML] |

Globalization and its consequences on Arabic countries
جهانی سازی و پیامد های آن بر کشورهای عربی
| [PDF-FA] | [XML] |

Sociology of health, wealth and justice
جامعه شناسی سلامت، ثروت و عدالت
| [PDF-FA] | [XML] |

Sociology against hegemony of government and market
جامعه شناسی در برابر سلطه دولت و بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

A treatise in the criticism of cultural new imperialism
رساله ای در نقد نوامپریالیسم فرهنگی
| [PDF-FA] | [XML] |

The interpretation of image, concepts and methods
تفسیر تصویر، مفاهیم و روش ها
| [PDF-FA] | [XML] |

Human sciences , from image to reality
علوم انسانی از تصور تا واقعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

Views and criticism of the views of Ardent, Bourdieu and Adorno
آرا و نقد آرای آرنت، بوردیو و آدورنو
| [PDF-FA] | [XML] |

An effort in the phenomenology study of the problems of society and science
کوششی در پدیدارشناسی مسئله های جامعه و علم
| [PDF-FA] | [XML] |

Ideology like of a sociologist or indifference towards theoretical traditions
ایدئولوژی مآبی یک جامعه شناس یا بی اعتنایی به سنت های نظری
| [PDF-FA] | [XML] |

Criticism of the Book of Urban Sociology
جای خالی جامعه شناسی نوین شهری
| [PDF-FA] | [XML] |

Surviving of the issue of dialogue
واکاوی مسئله گفت و گو
| [PDF-FA] | [XML] |

In meaning and limits of the Shiite sociology
درمعنا و محدودیت های جامعه شناسی تشیع
| [PDF-FA] | [XML] |

Social science which finds a depth with criticism
علوم اجتماعی با نقد عمق پیدا می کند
| [PDF-FA] | [XML] |

A narration from sociology which does not have a name
روایتی از جامعه شناسی بی نام
| [PDF-FA] | [XML] |

Criticism sould have to be scaled also publication should have to be valid
نقد را عیاری باید و نشر را اعتباری
| [PDF-FA] | [XML] |

Contents
| [XML] |

Volume 2, Number 5 (2015-4)


کتابی در برابر توسعه
کتابی در برابر توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی دین بخشی از پیکرۀ بزرگ جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی دین بخشی از پیکرۀ بزرگ جامعه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت بازاندیشی در شرق شناسی وارونه
ضرورت بازاندیشی در شرق شناسی وارونه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قدرت در جامعۀ شبکه‫ای
قدرت در جامعۀ شبکه‫ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار اجتماعی شهر در مدیریت شهری نوین
ساختار اجتماعی شهر در مدیریت شهری نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه ها؛ چالش ها، مسئولیت ها و گفتمان اخلاقی
رسانه ها؛ چالش ها، مسئولیت ها و گفتمان اخلاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن در عصر رنسانس و دین پیرایی
واکاوی بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن در عصر رنسانس و دین پیرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مارکسیسم جامعه‫شناسانه، افسردگی پساکمونیستی‌ ‬‬‬‬‬
مارکسیسم جامعه‫شناسانه، افسردگی پساکمونیستی‌ ‬‬‬‬‬
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران
محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرد اجتماعی
طرد اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا سرانجام عقل بشر بر طبقه پیروز خواهد شد؟
آیا سرانجام عقل بشر بر طبقه پیروز خواهد شد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زبان‫شناسی انتقادی در قالب تحلیل گفتمان انتقادی‬‬‬‬‬‬
زبان‫شناسی انتقادی در قالب تحلیل گفتمان انتقادی‬‬‬‬‬‬
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برساختۀ شاعرانگی ایرانیان
برساختۀ شاعرانگی ایرانیان
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر دیدگاه دبورا تنن دربارۀ رویکردهای نقادانه: بازی باور و بازی تردید
نقدی بر دیدگاه دبورا تنن دربارۀ رویکردهای نقادانه: بازی باور و بازی تردید
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد، اقتضائات و اخلاق آن
نقد، اقتضائات و اخلاق آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فقر کتاب‌های مرجع علوم اجتماعی در ایران
فقر کتاب‌های مرجع علوم اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد، پلی میان «دانش» و «بینش» اجتماعی
نقد، پلی میان «دانش» و «بینش» اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«تنهایی» در متن آثارش
«تنهایی» در متن آثارش
| [PDF-FA] | [XML] |

متواضع، نخبه و منتقد
متواضع، نخبه و منتقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه شناسی در منظومه عرفانی تنهایی
جامعه شناسی در منظومه عرفانی تنهایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سلطه پوزیتیویسم بر جامعه شناسی ایران
سلطه پوزیتیویسم بر جامعه شناسی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات نقد جامعه شناسانه
ملاحظات نقد جامعه شناسانه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2015-10)


کتاب شناسی مطالعات بین رشته ای
کتاب شناسی مطالعات بین رشته ای
| [PDF-FA] | [XML] |

انتشارات علمی و رشد علوم اجتماعی در ایران
انتشارات علمی و رشد علوم اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت فرهنگ و بازی های رایانه ای
صنعت فرهنگ و بازی های رایانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دوگانه های زندگی فضیلت مند و زیستن در دنیای سکولار
دوگانه های زندگی فضیلت مند و زیستن در دنیای سکولار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت
جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول روش شناختی در جهان علمی معاصر
تحول روش شناختی در جهان علمی معاصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایدها و نبایدهای جامعه شناسی بومی در ایران در گفت و گو با دکتر غلامعباس توسلی
بایدها و نبایدهای جامعه شناسی بومی در ایران در گفت و گو با دکتر غلامعباس توسلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی ارزش های فکری شرق در پیوند جامعه شناسی و تاریخ
بازیابی ارزش های فکری شرق در پیوند جامعه شناسی و تاریخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

منظومه های فکری دکتر حسن سرایی در 17 مقاله جمعیت شناختی
منظومه های فکری دکتر حسن سرایی در 17 مقاله جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جغرافیای اجتماعی شهر و توسعه پایدار
جغرافیای اجتماعی شهر و توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کدام زیربنا، کدام روبنا؟ مارکس، دورکیم و وبر می گویند...
کدام زیربنا، کدام روبنا؟ مارکس، دورکیم و وبر می گویند...
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خانواده در آثار جامعه شناسان شرق و غرب
خانواده در آثار جامعه شناسان شرق و غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد معرفتی پوپر و هابرماس
نقد معرفتی پوپر و هابرماس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بر مدار صفر درجه
بر مدار صفر درجه
| [PDF-FA] | [XML] |

تاریخ فرهنگی ایران مدرن
تاریخ فرهنگی ایران مدرن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زشت و زیبای تاریخ اجتماعی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
زشت و زیبای تاریخ اجتماعی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

تولید کتاب از رهگذر ترجمه یا مجموعه مقالات و قوانین
تولید کتاب از رهگذر ترجمه یا مجموعه مقالات و قوانین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازی تردید یا بازی باور: دو رویکرد به نقد و نقدپژوهی در ایران
بازی تردید یا بازی باور: دو رویکرد به نقد و نقدپژوهی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خانواده در بحران
خانواده در بحران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراز و فرود کتاب علوم اجتماعی در گفت و گو با دکتر غلامعباس توسلی
فراز و فرود کتاب علوم اجتماعی در گفت و گو با دکتر غلامعباس توسلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امتناع نقد
امتناع نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-3)


سی و دومین دوره جایزه کتاب سال
سی و دومین دوره جایزه کتاب سال
| [PDF-FA] | [XML] |

منظومه ای جامعه شناختی از شهر و مطالعات فرهنگ شهری
منظومه ای جامعه شناختی از شهر و مطالعات فرهنگ شهری
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مدیریت یکپارچه و غلبه برنامه ریزی شهری بر مدیریت شهری
چالش های مدیریت یکپارچه و غلبه برنامه ریزی شهری بر مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شمایل شناسی سینما در یک کتاب پژوهشی
شمایل شناسی سینما در یک کتاب پژوهشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب شکاف جهانی
گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب شکاف جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصرف رهایی بخش
مصرف رهایی بخش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی عاملیت در نظریه های شهرنشینی
بازیابی عاملیت در نظریه های شهرنشینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوبی برای درک علل منازعات قومی
چارچوبی برای درک علل منازعات قومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امنیت هویت: ارتقای تحلیل هویت از سطح خرد به سطح کلان
امنیت هویت: ارتقای تحلیل هویت از سطح خرد به سطح کلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جوانی، نگاهی تازه به مفهومی دیرپا
جوانی، نگاهی تازه به مفهومی دیرپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزگار زنان در جامعه غرب
روزگار زنان در جامعه غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت فرهنگ بر تارک اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره
صنعت فرهنگ بر تارک اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیرآمدگان در جست و جوی نظریه بومی توسعه
دیرآمدگان در جست و جوی نظریه بومی توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی آرایه های فضایی، سازمان اجتماعی و آگاهی سیاسی در تجربه شهری
واکاوی آرایه های فضایی، سازمان اجتماعی و آگاهی سیاسی در تجربه شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روان شناسی شهری؛ رویکردی میان رشته ای به شهرنشینی
روان شناسی شهری؛ رویکردی میان رشته ای به شهرنشینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک زندگی در گذار تغییر
سبک زندگی در گذار تغییر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهم پدیده های اجتماعی به کمک تحلیل نظری و تطبیقی
فهم پدیده های اجتماعی به کمک تحلیل نظری و تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قرائتی جدید از جهان اجتماعی
قرائتی جدید از جهان اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مشرب های فکری سخن کاوی در متن اجتماعی
مشرب های فکری سخن کاوی در متن اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Function and Structure of the Book of Principles of Sociology, The nature and quality of The book of Principles of Sociology in Iran
چیستی و چرایی کتاب های مبانی جامعه شناسی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تو در توی جعبه های نظری پارسونز
تو در توی جعبه های نظری پارسونز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار نظریه جامعه شناختی ایران؛ دفاع از جامعه ایرانی
ساختار نظریه جامعه شناختی ایران؛ دفاع از جامعه ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی
بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lack of Criticism in Translation Market and Production of Social Sciences Books
فقدان جریان نقد در بازار ترجمه و تولید کتاب علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چیستی ماهیت ترجمه در فضای فرهنگی معاصر
چیستی ماهیت ترجمه در فضای فرهنگی معاصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The links between scientific thinking & criticism thought
پیوندهای تفکر علمی با اندیشه نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات شهری در حلقه نقد
مطالعات شهری در حلقه نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه ایرانی در مدرنیته ایرانی
جامعه ایرانی در مدرنیته ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های نشر کتاب های تخصصی علوم انسانی در ایران
چالش های نشر کتاب های تخصصی علوم انسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ نقد و اعتلای کیفی کتاب در ایران
فرهنگ نقد و اعتلای کیفی کتاب در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles