فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی- هیات تحریریه
هیات مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر هادی خانیکیدکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد امین قانعی راددکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران
دکتر مهدی منتظر قائم/ دکترای جامعه ­شناسی از دانشگاه لستر انگلستان

 دکتر امید علی احمدیدکتری جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر تژا میرفخرایی
دکتر اسماعیل قدیمیدکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر غلامرضا لطیفیدکتری شهرسازی از دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی:
http://ssbr.faslnameh.org/find-1.41.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب