فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی- درباره نشریه
معرفی فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس اهداف و سیاست های جدید خانه کتاب و اهمیت جریان نقد در اعتلای کمی و کیفی کتاب ایران «فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی» با رویکردهایی نوین، موضوع نقد و بررسی کتاب حوزه علوم اجتماعی را پیش روی خود قرار داده است. «فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی» نشریه ای است که با هدف معرفی، نقد، بررسی و اطلاع رسانی، انعکاس نقادانه وضعیت تولید، توزیع و مصرف کتاب در حوزه علوم اجتماعی قصد دارد تازه های درخور بازار نشر علوم اجتماعی را مورد واکاوی نقادانه قراردهد تا از این رهگذر به ارتقای کمی و کیفی کتاب ایران کمک کند. با توجه به گستره ی نشر و زمینه های متکثر حوزه علوم اجتماعی و لزوم نگاه چند بعدی به این مبحث، نقد نشر این حوزه، نیازمند توجه بیش از پیش به نگاه تخصصی و تاثیرگذاری است که فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی آن را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی:
http://ssbr.faslnameh.org/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب